صفحه اصلی بردهای تیم شهرداری ساوه

1397/05/05

18:00

هفته 4

شهرداری ساوه
2 - 1
مقاومت قرچک

1397/09/24

16:00

هفته 20

شهرداری ساوه
5 - 3
آذرخش بندرعباس

1397/10/27

16:00

هفته 26

شهرداری ساوه
4 - 1
مقاومت البرز