صفحه اصلی تساوی‌های تیم شهرداری ساوه

1397/06/01

18:00

هفته 7

آذرخش بندرعباس
2 - 2
شهرداری ساوه

1397/06/16

18:00

هفته 9

ارژن شیراز
2 - 2
شهرداری ساوه

1397/07/05

18:00

هفته 11

اهورا بهبهان
4 - 4
شهرداری ساوه

1397/07/12

18:00

هفته 12

شهرداری ساوه
3 - 3
حفاری اهواز

1397/08/18

16:00

هفته 15

پارسیان شهر قدس
3 - 3
شهرداری ساوه

1397/09/02

16:00

هفته 17

مقاومت قرچک
2 - 2
شهرداری ساوه