صفحه اصلی بردهای تیم اهورا بهبهان

1397/08/24

16:00

هفته 16

اهورا بهبهان
3 - 2
آذرخش بندرعباس

1397/09/08

16:00

هفته 18

اهورا بهبهان
3 - 1
ارژن شیراز

1397/09/24

16:00

هفته 20

اهورا بهبهان
5 - 4
پارسیان شهر قدس

1397/09/30

16:00

هفته 21

اهورا بهبهان
4 - 3
حفاری اهواز

1397/10/27

16:00

هفته 26

مقاومت قرچک
3 - 4
اهورا بهبهان

1397/10/16

16:00

هفته 24

شهرداری ساوه
5 - 9
اهورا بهبهان