صفحه اصلی باخت‌های تیم ارژن شیراز

1397/04/15

18:30

هفته 1

آذرخش بندرعباس
4 - 3
ارژن شیراز

1397/06/08

18:00

هفته 8

سوهان قم
3 - 2
ارژن شیراز

1397/06/22

18:00

هفته 10

گیتی‌پسند‌
6 - 2
ارژن شیراز

1397/07/12

18:00

هفته 12

سن‌ایچ ساوه
3 - 0
ارژن شیراز

1397/07/19

18:00

هفته 13

ارژن شیراز
2 - 3
فرش‌آرا

1397/08/11

16:00

هفته 14

ارژن شیراز
1 - 3
آذرخش بندرعباس

1397/08/18

16:00

هفته 15

مس سونگون
2 - 1
ارژن شیراز

1397/09/08

16:00

هفته 18

اهورا بهبهان
3 - 1
ارژن شیراز

1397/09/24

16:00

هفته 20

مقاومت البرز
3 - 1
ارژن شیراز

1397/09/30

16:00

هفته 21

ارژن شیراز
1 - 3
سوهان قم

1397/10/27

16:00

هفته 26

فرش‌آرا
3 - 1
ارژن شیراز

1397/10/21

16:00

هفته 25

ارژن شیراز
1 - 2
سن‌ایچ ساوه

1397/10/11

16:00

هفته 23

ارژن شیراز
1 - 2
گیتی‌پسند‌