صفحه اصلی بردهای تیم سن‌ایچ ساوه

1397/04/15

18:30

هفته 1

سن‌ایچ ساوه
3 - 0
اهورا بهبهان

1397/05/18

18:00

هفته 5

سن‌ایچ ساوه
6 - 3
شهرداری ساوه

1397/06/02

18:00

هفته 7

سن‌ایچ ساوه
3 - 1
مقاومت قرچک

1397/06/09

18:00

هفته 8

سن‌ایچ ساوه
3 - 2
پارسیان شهر قدس

1397/06/23

18:00

هفته 10

سن‌ایچ ساوه
7 - 4
آذرخش بندرعباس

1397/07/12

18:00

هفته 12

سن‌ایچ ساوه
3 - 0
ارژن شیراز

1397/09/02

16:00

هفته 17

سن‌ایچ ساوه
4 - 2
سوهان قم

1397/09/08

16:00

هفته 18

شهرداری ساوه
1 - 4
سن‌ایچ ساوه

1397/09/24

16:00

هفته 20

مقاومت قرچک
4 - 5
سن‌ایچ ساوه

1397/10/27

16:00

هفته 26

سن‌ایچ ساوه
5 - 3
شهروند ساری

1397/10/21

16:00

هفته 25

ارژن شیراز
1 - 2
سن‌ایچ ساوه

1397/10/05

16:00

هفته 22

سن‌ایچ ساوه
3 - 1
فرش‌آرا