صفحه اصلی باخت‌های تیم سن‌ایچ ساوه

1397/04/22

18:30

هفته 2

حفاری اهواز
3 - 2
سن‌ایچ ساوه

1397/05/25

18:00

هفته 6

گیتی‌پسند‌
4 - 2
سن‌ایچ ساوه

1397/06/16

18:30

هفته 9

فرش‌آرا
4 - 1
سن‌ایچ ساوه

1397/07/19

18:00

هفته 13

شهروند ساری
3 - 2
سن‌ایچ ساوه

1397/08/18

16:00

هفته 15

سن‌ایچ ساوه
3 - 6
حفاری اهواز

1397/08/24

16:00

هفته 16

مقاومت البرز
1 - 0
سن‌ایچ ساوه

1397/09/18

16:00

هفته 19

سن‌ایچ ساوه
2 - 4
گیتی‌پسند‌

1397/09/30

16:00

هفته 21

پارسیان شهر قدس
6 - 2
سن‌ایچ ساوه

1397/10/11

16:00

هفته 23

آذرخش بندرعباس
8 - 6
سن‌ایچ ساوه