صفحه اصلی بردهای تیم پارسیان شهر قدس

1397/04/21

18:30

هفته 2

شهرداری ساوه
2 - 8
پارسیان شهر قدس

1397/06/02

18:00

هفته 7

پارسیان شهر قدس
8 - 3
اهورا بهبهان

1397/07/05

18:00

هفته 11

پارسیان شهر قدس
4 - 3
مقاومت البرز

1397/09/18

16:00

هفته 19

پارسیان شهر قدس
3 - 1
مقاومت قرچک

1397/09/30

16:00

هفته 21

پارسیان شهر قدس
6 - 2
سن‌ایچ ساوه

1397/10/21

16:00

هفته 25

پارسیان شهر قدس
7 - 5
آذرخش بندرعباس