صفحه اصلی باخت‌های تیم پارسیان شهر قدس

1397/04/15

18:30

هفته 1

پارسیان شهر قدس
2 - 3
مس سونگون

1397/04/29

18:30

هفته 3

پارسیان شهر قدس
2 - 6
ارژن شیراز

1397/05/05

18:00

هفته 4

گیتی‌پسند‌
8 - 3
پارسیان شهر قدس

1397/05/18

18:00

هفته 5

پارسیان شهر قدس
2 - 4
شهروند ساری

1397/05/25

18:00

هفته 6

مقاومت قرچک
2 - 1
پارسیان شهر قدس

1397/06/09

18:00

هفته 8

سن‌ایچ ساوه
3 - 2
پارسیان شهر قدس

1397/06/23

18:00

هفته 10

فرش‌آرا
3 - 2
پارسیان شهر قدس

1397/07/12

18:00

هفته 12

آذرخش بندرعباس
3 - 1
پارسیان شهر قدس

1397/07/19

18:00

هفته 13

پارسیان شهر قدس
2 - 3
سوهان قم

1397/08/11

16:00

هفته 14

مس سونگون
7 - 2
پارسیان شهر قدس

1397/08/24

16:00

هفته 16

ارژن شیراز
5 - 4
پارسیان شهر قدس

1397/09/02

16:00

هفته 17

پارسیان شهر قدس
0 - 1
گیتی‌پسند‌

1397/09/24

16:00

هفته 20

اهورا بهبهان
5 - 4
پارسیان شهر قدس

1397/10/16

16:00

هفته 24

مقاومت البرز
4 - 1
پارسیان شهر قدس

1397/10/11

16:00

هفته 23

پارسیان شهر قدس
2 - 3
فرش‌آرا

1397/10/05

16:00

هفته 22

حفاری اهواز
3 - 2
پارسیان شهر قدس