صفحه اصلی تساوی‌های تیم پارسیان شهر قدس

1397/06/16

18:00

هفته 9

پارسیان شهر قدس
3 - 3
حفاری اهواز

1397/08/18

16:00

هفته 15

پارسیان شهر قدس
3 - 3
شهرداری ساوه

1397/09/08

16:00

هفته 18

شهروند ساری
6 - 6
پارسیان شهر قدس

1397/10/27

16:00

هفته 26

سوهان قم
2 - 2
پارسیان شهر قدس