صفحه اصلی باخت‌های تیم آذرخش بندرعباس

1397/04/21

18:30

هفته 2

شهروند ساری
4 - 2
آذرخش بندرعباس

1397/05/05

18:00

هفته 4

حفاری اهواز
2 - 0
آذرخش بندرعباس

1397/05/26

18:00

هفته 6

سوهان قم
6 - 1
آذرخش بندرعباس

1397/06/09

18:00

هفته 8

گیتی‌پسند‌
5 - 4
آذرخش بندرعباس

1397/06/23

18:00

هفته 10

سن‌ایچ ساوه
7 - 4
آذرخش بندرعباس

1397/07/05

18:00

هفته 11

آذرخش بندرعباس
1 - 3
فرش‌آرا

1397/07/19

18:00

هفته 13

مس سونگون
6 - 4
آذرخش بندرعباس

1397/08/24

16:00

هفته 16

اهورا بهبهان
3 - 2
آذرخش بندرعباس

1397/09/18

16:00

هفته 19

آذرخش بندرعباس
1 - 2
سوهان قم

1397/09/24

16:00

هفته 20

شهرداری ساوه
5 - 3
آذرخش بندرعباس

1397/09/30

16:00

هفته 21

آذرخش بندرعباس
4 - 7
گیتی‌پسند‌

1397/10/21

16:00

هفته 25

پارسیان شهر قدس
7 - 5
آذرخش بندرعباس

1397/10/16

16:00

هفته 24

فرش‌آرا
1 - 0
آذرخش بندرعباس