صفحه اصلی بردهای تیم فرش‌آرا

1397/04/14

18:30

هفته 1

فرش‌آرا
6 - 2
شهروند ساری

1397/04/22

18:30

هفته 2

اهورا بهبهان
5 - 6
فرش‌آرا

1397/05/26

18:00

هفته 6

شهرداری ساوه
2 - 4
فرش‌آرا

1397/06/16

18:30

هفته 9

فرش‌آرا
4 - 1
سن‌ایچ ساوه

1397/06/23

18:00

هفته 10

فرش‌آرا
3 - 2
پارسیان شهر قدس

1397/07/05

18:00

هفته 11

آذرخش بندرعباس
1 - 3
فرش‌آرا

1397/07/19

18:00

هفته 13

ارژن شیراز
2 - 3
فرش‌آرا

1397/08/11

16:00

هفته 14

شهروند ساری
2 - 4
فرش‌آرا

1397/08/18

16:00

هفته 15

فرش‌آرا
3 - 1
اهورا بهبهان

1397/09/02

16:00

هفته 17

فرش‌آرا
5 - 3
مقاومت البرز

1397/09/18

16:00

هفته 19

فرش‌آرا
8 - 3
شهرداری ساوه

1397/10/27

16:00

هفته 26

فرش‌آرا
3 - 1
ارژن شیراز

1397/10/21

16:00

هفته 25

مس سونگون
1 - 5
فرش‌آرا

1397/10/16

16:00

هفته 24

فرش‌آرا
1 - 0
آذرخش بندرعباس

1397/10/11

16:00

هفته 23

پارسیان شهر قدس
2 - 3
فرش‌آرا