صفحه اصلی تساوی‌های تیم مس سونگون

1397/04/21

18:30

هفته 2

ارژن شیراز
1 - 1
مس سونگون

1397/05/02

18:00

هفته 4

اهورا بهبهان
3 - 3
مس سونگون

1397/07/05

18:00

هفته 11

مس سونگون
1 - 1
سن‌ایچ ساوه

1397/08/24

16:00

هفته 16

شهروند ساری
3 - 3
مس سونگون

1397/09/08

16:00

هفته 18

حفاری اهواز
3 - 3
مس سونگون

1397/10/27

16:00

هفته 26

آذرخش بندرعباس
3 - 3
مس سونگون

1397/10/16

16:00

هفته 24

سن‌ایچ ساوه
1 - 1
مس سونگون