صفحه اصلی بردهای تیم گیتی‌پسند‌

1397/04/15

18:30

هفته 1

گیتی‌پسند‌
2 - 1
مقاومت البرز

1397/04/28

18:30

هفته 3

گیتی‌پسند‌
6 - 0
شهرداری ساوه

1397/05/05

18:00

هفته 4

گیتی‌پسند‌
8 - 3
پارسیان شهر قدس

1397/05/18

18:00

هفته 5

مقاومت قرچک
0 - 3
گیتی‌پسند‌

1397/05/25

18:00

هفته 6

گیتی‌پسند‌
4 - 2
سن‌ایچ ساوه

1397/06/02

16:00

هفته 7

فرش‌آرا
1 - 4
گیتی‌پسند‌

1397/06/09

18:00

هفته 8

گیتی‌پسند‌
5 - 4
آذرخش بندرعباس

1397/06/22

18:00

هفته 10

گیتی‌پسند‌
6 - 2
ارژن شیراز

1397/07/12

18:00

هفته 12

گیتی‌پسند‌
8 - 3
اهورا بهبهان

1397/07/19

18:00

هفته 13

حفاری اهواز
2 - 3
گیتی‌پسند‌

1397/08/11

16:00

هفته 14

مقاومت البرز
3 - 4
گیتی‌پسند‌

1397/08/19

00:00

هفته 15

گیتی‌پسند‌
4 - 1
سوهان قم

1397/08/24

16:00

هفته 16

شهرداری ساوه
2 - 3
گیتی‌پسند‌

1397/09/02

16:00

هفته 17

پارسیان شهر قدس
0 - 1
گیتی‌پسند‌

1397/09/08

16:00

هفته 18

گیتی‌پسند‌
6 - 3
مقاومت قرچک

1397/09/18

16:00

هفته 19

سن‌ایچ ساوه
2 - 4
گیتی‌پسند‌

1397/09/24

16:00

هفته 20

گیتی‌پسند‌
5 - 2
فرش‌آرا

1397/09/30

16:00

هفته 21

آذرخش بندرعباس
4 - 7
گیتی‌پسند‌

1397/10/27

16:00

هفته 26

گیتی‌پسند‌
7 - 4
حفاری اهواز

1397/10/21

16:00

هفته 25

اهورا بهبهان
2 - 7
گیتی‌پسند‌

1397/10/11

16:00

هفته 23

ارژن شیراز
1 - 2
گیتی‌پسند‌

1397/10/05

16:00

هفته 22

گیتی‌پسند‌
5 - 4
مس سونگون